Souhlas se zpracováním osobních údajů

Obecný souhlas

Souhlas se zpracováním osobních údajů BRITOMEX rent, s.r.o., se sídlem Staré náměstí 26/27, 619 00 Brno, IČO: 14274027, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, C 127544 , ("Správce"), má zájem zpracovávat informace týkající se oprávněného zájmu při plnění smluv vůči dodavatelům a zákazníkům ("subjekty údajů"). Informace týkající se subjektů údajů představují tzv. osobní údaje ve smyslu Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ("GDPR") Osobní údaje subjektů údajů mají být Správcem zpracovávány pro účely plnění smluvních povinností poskytování komplexnosti služeb. Ke zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je vyžadován souhlas subjektu údajů. Udělení takového souhlasu je zcela dobrovolné. Subjekt údajů má navíc právo udělený souhlas kdykoli odvolat písemným oznámením doručeným Správci. V takovém případě bude zpracování osobních údajů prováděné na základě odvolaného souhlasu neprodleně ukončeno. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním. V případě, že subjekt údajů udělí Správci souhlas se zpracováním osobních údajů, budou jeho/její osobní údaje zpracovávány (a) v rozsahu potřebném pro úplnost konkrétních smluv (zejména jméno, příjmení, kontaktní údaje, informace, které subjekt údajů poskytl Správci a (b) to po dobu zákonných lhůt (zejména v případě dopravních pokut 2 roky, pojistných událostí 3 roky, účetnictví 10let). Osobní údaje subjektů údajů budou předávány třetím stranám nebo předávány do třetích zemí, pokud si to účel plnění smlouvy vyžaduje. Příjemci nezbytně nutného rozsahu informací jsou zejména pojišťovny (zejména Kooperativa, Allianz a Česká pojišťovna), silniční asistenční služby (zejména Europ assistance, GLOBAL ASSISTANCE, AWP Solutions a ÚAMK), leasingové společnosti, poskytovatelé monitorovacích zařízení objednaných zákazníky, autoservisy a pneuservisy (dle konkrétních značek vozidel), pobočky BRITOMEX, s.r.o., a to i v mezinárodním měřítku, pokud plnění konkrétní smlouvy může vyžadovat nebo vyžaduje poskytnutí služby v zahraničí, vč. třetích zemí mimo ČR. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popř. omezení zpracování (čl. 18 GDPR). Subjekt údajů má dále právo vznést námitku proti prováděnému zpracování (čl. 21 GDPR). Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Správci. Subjekty údajů mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailové adrese info@britomex.cz . Pokud se subjekt údajů domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na Správce s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost subjektu údajů podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Subjekt údajů tímto uděluje svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů Správcem pro účely, v rozsahu a po dobu specifikovanou výše. Subjekt údajů bere na vědomí, že Správce bude tento souhlas archivovat pro účely plnění právní povinnosti Správce být schopen doložit, že subjekt údajů udělil souhlas s prováděným zpracováním.